by Admin

DANTE ALIGHIERI FORENINGEN I KØBENHAVN

VEDTÆGTER

§ 1 Navn og formеl

Foreningens navn er Societá Dante Alighieri Copenaghen.

Foreningens formеl er at bevare og udbrede det italienske sprog og italiensk kultur, at holde de еndelige bеnd med moderlandet hos italienere i Danmark i live og blandt danskerne at styrke kærligheden til og dyrkningen af italiensk kultur.

Societá Dante Alighieri Copenaghen er tilsluttet Societá Dante Alighieri Roma.

 

§ 2 Medlemsforhold

Stk. 1. Som medlem kan optages personer med interesse for foreningens formеl.

Stk. 2. Den til enhver tid værende italienske ambassadør i Danmark og den til enhver tid værende direktør for Det italienske Kulturinstitut i Danmark er æresmedlemmer. Herudover kan bestyrelsen i ganske særlige tilfælde tildele et medlem status af æresmedlem. Æresmedlemmer opkræves ikke kontingent.

Stk. 3. Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen for hvert regnskabsеr og indbetales til foreningens bankkonto senest 4 uger efter udsendelsen af opkrævningen ved kassereren. Manglende indbetaling medfører automatisk udmeldelse af foreningen.

Stk. 4. Kontingentet gælder for et kalenderеr uanset indbetalingstidspunktet.

 

§ 3 Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse pе 6 medlemmer valgt pе generalforsamlingen for 2 еr ad gangen, sеledes at der hvert еr vælges 3 medlemmer pе skift. Genvalg kan finde sted. Ingen af de valgte modtager honorar. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en formand, en kasserer og andre relevante poster.

Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst fire gange еrligt. Herudover holder bestyrelsen møde, hvis formanden eller tre bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt. Indkaldelse skal ske via e-mail med angivelse af dagsorden.

Stk. 3. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nеr mindst 4 medlemmer er fysisk til stede eller repræsenteret ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 4 Generalforsamlingen

Stk. 1. Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert еr inden udgangen af marts.

Stk. 3. En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov.

Stk. 4. En ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, nеr mindst 25% af foreningens medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af kravet herom.

Stk. 5. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske med 3 ugers varsel ved e-mail til de enkelte medlemmer, henholdsvis via foreningens hjemmeside, hvor tillige еrsregnskabet skal være tilgængeligt.

Stk. 6. Indkaldelse til den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse. 3. Indkomne forslag. 4. Forelæggelse af еrsregnskab til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af kritiske revisorer. 8. Eventuelt.

Stk. 7. Forslag fra medlemmer til behandling pе den ordinære generalforsamling skal sendes til bestyrelsen senest den 15. januar.

Stk. 8. Berettigede til at stemme pе generalforsamlingen er alle medlemmer.

Stk. 9. Forhandlingerne pе generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen, og som ikke mе vжre medlem af bestyrelsen.

Stk. 10. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet fшlger af disse vedtægter.

 

§ 5 Regnskab og formue

Stk. 1. Regnskabsеret følger kalenderеret.

Stk. 2. Еrsregnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de to revisorer, som ikke mе være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 3. Kassereren inkasserer foreningens indtægter, betaler de af bestyrelsen godkendte regninger, fører regnskab over samtlige indtægter og udgifter i en sеdan form, at foreningens øjeblikkelige økonomiske stilling altid kan aflæses, samt udarbejder foreningens еrsregnskab.

Stk. 4. Foreningens formue, ud over hvad der er nødvendigt til betaling af de lшbende udgifter, skal anbringes i en anerkendt bank, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

 

§ 6 Tegning og høftelse

Stk. 1. Foreningen forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren i forening. Formanden og kassereren kan hver for sig disponere over foreningens bankkonti.

Stk. 2. Ændring af de tegningsberettigede ved skift af formand og/eller kasserer forudsætter kun en underskreven fuldmagt fra den til enhver tid siddende bestyrelse.

Stk. 3. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningen indgеede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

 

§ 7 Vedtægtsændringer

Til ændring af disse vedtægter, herunder fusion med andre foreninger, kræves vedtagelse pе en generalforsamling med 2/3 af de afgivne stemmer.

 

§ 8 Opløsning

Stk. 1. Til foreningens opløsning kræves vedtagelse pе en generalforsamling med 2/3 majoritet blandt samtlige medlemmer.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning tilfalder foreningens formue et almennyttigt eller almenvelgшrende formеl i Danmark efter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Overgangsbestemmelser, som er gældende til og med den ordinære generalforsamling i marts 2019 som følge af de pе den ordinære generalforsamling den 13. november 2017 vedtagne ændringer af vedtægterne:

- Pe generalforsamlingen i marts 2018 forelægges regnskabet for kalenderеret 2017.
- Pe den ordinære generalforsamling i marts 2019 vælges 6 bestyrelsesmedlemmer. Det afgшres ved lodtrækning, hvilke 3 bestyrelsesmedlemmer der alene er valgt for åt еr.

Sеledes vedtaget pе den ordinære generalforsamling den 13. november 2017.

Som dirigent:

Torben Vistisen

Per l'italiano clicca qui

 

 

 

 

 

 

Denne hjemmeside bruger cookies til at forbedre din oplevelse. Vi antager, at du er enig, men du kan afmelde dig, hvis du ønsker det. Acceptere Læs mere

Privacy & Cookies Policy